68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

P-208

P-208
พัดพลาสติกPP " สนง.กรมโยธาธิการและผังเมือง " เหลืองหน้า
ขนาด 6.5 นิ้ว